۱- فری گیت وصدای آمریکا سری  ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ 

دانلود غیر مستقیم:دانلود 

 ۲- فیلتر شکن مخصوص گویا فیلتر سری  ۲۰۱۰ 

 دانلود غیر مستقیم:دانلود 

۳.جی پسس وفری گیت  سری  ۲۰۱۰ -۲۰۱۰ 

دانلود غیر مستقیم:دانلود 

۴.وی پی ان رایگان  سری  ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ 

دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                        ۵ .نرم افزار فعال سازی فیلترشکن وتنظیم روزانه اینترنت  ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ 

                                                          دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                       ۶ .نرم افزار فیلتر شکن دینا پسس ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ 

                                                          دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                       ۷.نرم افزار فیلتر شکن سونامی وفری یو  ۲۰۱۰ -۲۰۱۰ 

                                                          دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                      ۸.نرم افزار فیلتر شکن رادیو فردا وفری گیت ۲۰۱۰ -۲۰۱۰ 

                                                          دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                             ۹.نرم افزار فیلتر شکن صدای آمریکا با ۲سرور وفری گیت ۲۰۱۰ -۲۰۱۰ 

                                                          دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                   ۱۰.نرم افزار فیلتر شکن اولترا سورف صدای آمریکا ورادیو فردا ۲۰۱۰ -۲۰۱۰ 

                                                           دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                 ۱۱.نرم افزار فیلتر شکن قوی فری نت با امکانات باورنکردنی ۲۰۱۰ -۲۰۱۰ 

                                                           دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                                ۱۲ .نرم افزار فیلتر شکن ماسک سورف ۲۰۱۰ -۲۰۱۰   

                                                           دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                               ۱۳ .نرم افزار فیلتر شکن اولترا وی پی ان ۲۰۱۰ -۲۰۱۰    

                                                           دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                              ۱۴ .نرم افزار فیلتر شکن اینویزینگ بروسینگ ۲۰۱۰ -۲۰۱۰     

                                                           دانلود غیر مستقیم:دانلود 

                              ۱۵  .نرم افزار فیلتر شکن سونیک پروکسی ۲۰۱۰ -۲۰۱۰     

                                                           دانلود غیر مستقیم:دانلود 

 رمز ورود تمامی فایلهای دریافت شده :( www.goyafilter.blogfa.com ) به حروف کوچک وبزرگ حساس